Vedtægter

Navn og Hjemsted:
Aktivitetshuset har hjemsted i Padborg i Aabenraa kommune.

Formål:
Aktivitetshusets formål er at etablere et permanent værested/aktivitetshus for alle områdets beboere

Målsætningen er, at alle husets brugere i fællesskab igangsætter områderelaterede aktiviteter til forbedring af byens sociale liv.

I forbindelse med husets virke vil en særlig målgruppe være de foreningsløse unge. Aktivitetshuset er åbent for alle kommunens borgere.

Organisering:
Aktivitetshuset er brugerstyret og drives i et samarbejde mellem brugerne og den ansatte ledelse.

Lederen udarbejder en kontrakt for dialogbaseret aftalestyring i samarbejde med Kultur og Fritid. Kontrakten er udgangspunkt for aktiviteter, varetagelse og vedligehold af de fysiske rammer samt husets strategiske udvikling. Kontrakten integrerer Husrådets ønsker og idéer.

Lederen driver i huset i dialog og samarbejde med Husrådet. Begge parter kan initiere og organisere aktiviteter med udgangspunkt i Aktivitetshuset. Husrådet består af repræsentanter for aktive brugergrupper og andre med engagement i huset.

Lederen varetager overordnet kontakten til kommunen og omverdenen.

Finansiering:
Aktivitetshusets aktivitetsmidler tilvejebringes ved tilskud fra Aabenraa Kommune, samt gennem aktiviteter, arrangementer, bidrag fra fonde, foreninger, sponsorer og enkeltpersoner m.v. efter Husrådets initiativ og beslutning.

Husrådet kan beslutte, at der opkræves en leje/afgift for benyttelse af lokaler m.v. under hensyntagen til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Aflønning af det af kommunen godkendte personale samt drift af huset, - herunder udvendig vedligeholdelse og forbrugsudgifter til el, vand, varme, afholdes af kommunen.

Generalforsamling:
Adgang til Husrådets generalforsamlingen har enhver borger i kommunen.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned. Indkaldelsen annonceres ved opslag i huset senest 3 uger før generalforsamlingen afholdelse. Indkomne forslag skal være husrådet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På generalforsamlingen skal dagsordenen mindst omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referant.
3. Fremlæggelse og godkendelse af Husrådets beretning.
4 Orientering om husets økonomi.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af Husrådsmedlemmer, samt 1 suppleant.
7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Husrådet eller 100 brugere skriftligt anmoder derom. Indkaldelses annonceres på samme måde, som ved ordinær generalforsamling.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt deltagerne i generalforsamlingen.
Såfremt 1 deltager ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt.

Husrådets sammensætning:
Aktivitetshuset etablerer et Husråd på 5 medlemmer. Husets leder fungerer som fast observatør ved møderne.

Husrådsmedlemmer vælges for en 1-årig perioden ved den årlige generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.
Genvalg kan finde sted.

1 suppleant til Husrådet vælges for 1 år af gangen.

Husrådetskompetence og opgaver:
Husrådet udarbejder sammen med lederen en virksomhedsplan for aktiviteter og arrangementer der sikrer at Huset lever op til formålsparagraffen.

Husrådet nedsætter arbejdsgrupper der planlægger og gennemfører arrangementer som rammer husets målgruppeflade bredt hvad angår alder, interesser mv.

Husrådets ordfører kan udtale sig om alle forhold vedrørende aktivitetshuset og skal udtale sig om sagen, som forelægges kommunalbestyrelsen.

Husrådets møder:
Husrådet konstituerer sig selv med ordfører og suppleant for denne og referant.

Husrådet afholder møde, så ofte ordføreren eller mindst 3 medlemmer af husrådet ønsker dette. Ordføreren skal sikre, at alle medlemmer indkaldes.

Husrådsmøderne indkaldes skriftligt eller pr. mail med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er ordførerens eller i dennes fravær formandssuppleantens stemme afgørelse.

Husrådet er beslutningsdygtige, når mindst 3 af medlemmerne er tilstede.

På husrådsmødet kan der kun træffes beslutninger om emner, som er optaget på dagsordenen, - eller ændringsforslag hertil.
Over det på husrådsmødet vedtagne føres protokol, som underskrives af husrådets tilstedeværende medlemmer.

Økonomi:
Regnskabet følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af Aabenraa Kommune
Lederen er ansvarlig for at fremføre ønsker til budget, og varetage den løbende budgetopfølgning.

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Aktivitetshuset Jernbanegade 14 6330 Padborg tlf: 7376 8017 ppm@aabenraa.dk